โรงเรียนบ้านกระโด (สพป.ปัตตานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุบลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 20 5 0 5 0 23
ร้อยละ 37.74 % 9.43 % 0.00 % 9.43 % 0.00 % 43.40 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 7 20 6 7 0 73
ร้อยละ 6.19 % 17.70 % 5.31 % 6.19 % 0.00 % 64.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 27 25 6 12 0 96
ร้อยละ 16.27 % 15.06 % 3.61 % 7.23 % 0.00 % 57.83 %

166 : 27 , 25 , 6 , 12 , 0 , 96...16.27 , 15.06 , 3.61 , 7.23 , 0.00 , 57.83 = 70 : 42.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 42.17%

Powered By www.thaieducation.net