โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) (สพป.ปัตตานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุบลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
99
จำนวน(คน) 4 21 1 12 0 61
ร้อยละ 4.04 % 21.21 % 1.01 % 12.12 % 0.00 % 61.62 %
ระดับประถมศึกษา
360
จำนวน(คน) 24 45 13 13 0 265
ร้อยละ 6.67 % 12.50 % 3.61 % 3.61 % 0.00 % 73.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 459 คน
จำนวน(คน) 28 66 14 25 0 326
ร้อยละ 6.10 % 14.38 % 3.05 % 5.45 % 0.00 % 71.02 %

459 : 28 , 66 , 14 , 25 , 0 , 326...6.10 , 14.38 , 3.05 , 5.45 , 0.00 , 71.02 = 133 : 28.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 459 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 28.98%

Powered By www.thaieducation.net