โรงเรียนบ้านตรัง (สพป.ปัตตานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุบลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 1 5 7 1 0 62
ร้อยละ 1.32 % 6.58 % 9.21 % 1.32 % 0.00 % 81.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 3 4 2 0 0 17
ร้อยละ 11.54 % 15.38 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 65.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 4 10 11 1 0 102
ร้อยละ 3.13 % 7.81 % 8.59 % 0.78 % 0.00 % 79.69 %

102 : 1 , 6 , 9 , 1 , 0 , 85...0.98 , 5.88 , 8.82 , 0.98 , 0.00 , 83.33 = 17 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.31%

Powered By www.thaieducation.net