โรงเรียนบ้านเกาะจัน (สพป.ปัตตานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุบลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 5 3 2 0 28
ร้อยละ 2.56 % 12.82 % 7.69 % 5.13 % 0.00 % 71.79 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 8 8 2 0 0 122
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 1.43 % 0.00 % 0.00 % 87.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 9 13 5 2 0 150
ร้อยละ 5.03 % 7.26 % 2.79 % 1.12 % 0.00 % 83.80 %

179 : 9 , 13 , 5 , 2 , 0 , 150...5.03 , 7.26 , 2.79 , 1.12 , 0.00 , 83.80 = 29 : 16.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20%

Powered By www.thaieducation.net