โรงเรียนบ้านจุโป (สพป.ยะลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศรัทธา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 3 2 2 2 2 7
ร้อยละ 16.67 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 38.89 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 5 4 5 3 4 72
ร้อยละ 5.38 % 4.30 % 5.38 % 3.23 % 4.30 % 77.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 3 2 2 3 2 44
ร้อยละ 5.36 % 3.57 % 3.57 % 5.36 % 3.57 % 78.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 11 8 9 8 8 123
ร้อยละ 6.59 % 4.79 % 5.39 % 4.79 % 4.79 % 73.65 %

111 : 8 , 6 , 7 , 5 , 6 , 79...7.21 , 5.41 , 6.31 , 4.50 , 5.41 , 71.17 = 32 : 28.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 26.35%

Powered By www.thaieducation.net