โรงเรียนบ้านคำเจริญ (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 10 0 1 0 0 21
ร้อยละ 31.25 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 6 0 13 0 0 78
ร้อยละ 6.19 % 0.00 % 13.40 % 0.00 % 0.00 % 80.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 16 0 14 0 0 99
ร้อยละ 12.40 % 0.00 % 10.85 % 0.00 % 0.00 % 76.74 %

129 : 16 , 0 , 14 , 0 , 0 , 99...12.40 , 0.00 , 10.85 , 0.00 , 0.00 , 76.74 = 30 : 23.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26%

Powered By www.thaieducation.net