โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เตือนใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 3 1 0 0 29
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 3 2 5 0 0 122
ร้อยละ 2.27 % 1.52 % 3.79 % 0.00 % 0.00 % 92.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 6 5 6 0 0 151
ร้อยละ 3.57 % 2.98 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 89.88 %

168 : 6 , 5 , 6 , 0 , 0 , 151...3.57 , 2.98 , 3.57 , 0.00 , 0.00 , 89.88 = 17 : 10.12
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.12%

Powered By www.thaieducation.net