โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เตือนใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 0 1 8 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 1.72 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 84.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 0 1 11 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 1.20 % 13.25 % 0.00 % 0.00 % 85.54 %

83 : 0 , 1 , 11 , 0 , 0 , 71...0.00 , 1.20 , 13.25 , 0.00 , 0.00 , 85.54 = 12 : 14.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46%

Powered By www.thaieducation.net