โรงเรียนบ้านแก่วตาว (สพป.เลย เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุทธิพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
17
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 0 2 4 0 0 58
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %

27 : 0 , 2 , 4 , 0 , 0 , 21...0.00 , 7.41 , 14.81 , 0.00 , 0.00 , 77.78 = 6 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38%

Powered By www.thaieducation.net