โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 20 7 3 2 0 66
ร้อยละ 20.41 % 7.14 % 3.06 % 2.04 % 0.00 % 67.35 %
ระดับประถมศึกษา
377
จำนวน(คน) 18 15 24 0 0 320
ร้อยละ 4.77 % 3.98 % 6.37 % 0.00 % 0.00 % 84.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
160
จำนวน(คน) 8 6 9 0 0 137
ร้อยละ 5.00 % 3.75 % 5.63 % 0.00 % 0.00 % 85.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 635 คน
จำนวน(คน) 46 28 36 2 0 523
ร้อยละ 7.24 % 4.41 % 5.67 % 0.31 % 0.00 % 82.36 %

475 : 38 , 22 , 27 , 2 , 0 , 386...8.00 , 4.63 , 5.68 , 0.42 , 0.00 , 81.26 = 89 : 18.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 635 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 17.64%

Powered By www.thaieducation.net