โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
133
จำนวน(คน) 12 17 5 31 20 48
ร้อยละ 9.02 % 12.78 % 3.76 % 23.31 % 15.04 % 36.09 %
ระดับประถมศึกษา
532
จำนวน(คน) 25 19 94 44 76 274
ร้อยละ 4.70 % 3.57 % 17.67 % 8.27 % 14.29 % 51.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
226
จำนวน(คน) 2 1 12 2 19 190
ร้อยละ 0.88 % 0.44 % 5.31 % 0.88 % 8.41 % 84.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 891 คน
จำนวน(คน) 39 37 111 77 115 512
ร้อยละ 4.38 % 4.15 % 12.46 % 8.64 % 12.91 % 57.46 %

665 : 37 , 36 , 99 , 75 , 96 , 322...5.56 , 5.41 , 14.89 , 11.28 , 14.44 , 48.42 = 343 : 51.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 891 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 379 คน คิดเป็นร้อยละ 42.54%

Powered By www.thaieducation.net