โรงเรียนบ้านหนองระกำ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 8 0 2 0 0 23
ร้อยละ 24.24 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 69.70 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 4 0 15 0 0 67
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 17.44 % 0.00 % 0.00 % 77.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 12 0 17 0 0 90
ร้อยละ 10.08 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 75.63 %

119 : 12 , 0 , 17 , 0 , 0 , 90...10.08 , 0.00 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 75.63 = 29 : 24.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.37%

Powered By www.thaieducation.net