โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 3 0 1 3 0 57
ร้อยละ 4.69 % 0.00 % 1.56 % 4.69 % 0.00 % 89.06 %
ระดับประถมศึกษา
198
จำนวน(คน) 10 0 2 3 7 176
ร้อยละ 5.05 % 0.00 % 1.01 % 1.52 % 3.54 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 13 0 3 6 7 233
ร้อยละ 4.96 % 0.00 % 1.15 % 2.29 % 2.67 % 88.93 %

262 : 13 , 0 , 3 , 6 , 7 , 233...4.96 , 0.00 , 1.15 , 2.29 , 2.67 , 88.93 = 29 : 11.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.07%

Powered By www.thaieducation.net