โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 23
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 5 0 27 0 0 100
ร้อยละ 3.79 % 0.00 % 20.45 % 0.00 % 0.00 % 75.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 6 0 31 0 0 123
ร้อยละ 3.75 % 0.00 % 19.38 % 0.00 % 0.00 % 76.88 %

160 : 6 , 0 , 31 , 0 , 0 , 123...3.75 , 0.00 , 19.38 , 0.00 , 0.00 , 76.88 = 37 : 23.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.13%

Powered By www.thaieducation.net