โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
152
จำนวน(คน) 8 7 10 4 5 118
ร้อยละ 5.26 % 4.61 % 6.58 % 2.63 % 3.29 % 77.63 %
ระดับประถมศึกษา
474
จำนวน(คน) 25 22 50 14 5 358
ร้อยละ 5.27 % 4.64 % 10.55 % 2.95 % 1.05 % 75.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
197
จำนวน(คน) 10 8 26 5 0 148
ร้อยละ 5.08 % 4.06 % 13.20 % 2.54 % 0.00 % 75.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 823 คน
จำนวน(คน) 43 37 86 23 10 624
ร้อยละ 5.22 % 4.50 % 10.45 % 2.79 % 1.22 % 75.82 %

626 : 33 , 29 , 60 , 18 , 10 , 476...5.27 , 4.63 , 9.58 , 2.88 , 1.60 , 76.04 = 150 : 23.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 823 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 199 คน คิดเป็นร้อยละ 24.18%

Powered By www.thaieducation.net