โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
223
จำนวน(คน) 15 10 13 10 12 163
ร้อยละ 6.73 % 4.48 % 5.83 % 4.48 % 5.38 % 73.09 %
ระดับประถมศึกษา
1104
จำนวน(คน) 60 63 45 15 38 883
ร้อยละ 5.43 % 5.71 % 4.08 % 1.36 % 3.44 % 79.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1327 คน
จำนวน(คน) 75 73 58 25 50 1046
ร้อยละ 5.65 % 5.50 % 4.37 % 1.88 % 3.77 % 78.82 %

1327 : 75 , 73 , 58 , 25 , 50 , 1046...5.65 , 5.50 , 4.37 , 1.88 , 3.77 , 78.82 = 281 : 21.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 281 คน คิดเป็นร้อยละ 21.18%

Powered By www.thaieducation.net