โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 1 0 1 0 26
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 8 3 15 12 6 49
ร้อยละ 8.60 % 3.23 % 16.13 % 12.90 % 6.45 % 52.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 11 4 15 13 6 75
ร้อยละ 8.87 % 3.23 % 12.10 % 10.48 % 4.84 % 60.48 %

124 : 11 , 4 , 15 , 13 , 6 , 75...8.87 , 3.23 , 12.10 , 10.48 , 4.84 , 60.48 = 49 : 39.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 39.52%

Powered By www.thaieducation.net