โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 4 5 5 3 0 52
ร้อยละ 5.80 % 7.25 % 7.25 % 4.35 % 0.00 % 75.36 %
ระดับประถมศึกษา
517
จำนวน(คน) 35 28 47 12 14 381
ร้อยละ 6.77 % 5.42 % 9.09 % 2.32 % 2.71 % 73.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
259
จำนวน(คน) 20 23 32 16 11 157
ร้อยละ 7.72 % 8.88 % 12.36 % 6.18 % 4.25 % 60.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 845 คน
จำนวน(คน) 59 56 84 31 25 590
ร้อยละ 6.98 % 6.63 % 9.94 % 3.67 % 2.96 % 69.82 %

586 : 39 , 33 , 52 , 15 , 14 , 433...6.66 , 5.63 , 8.87 , 2.56 , 2.39 , 73.89 = 153 : 26.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 845 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 255 คน คิดเป็นร้อยละ 30.18%

Powered By www.thaieducation.net