โรงเรียนบ้านห้วยปราบ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
215
จำนวน(คน) 19 8 13 5 0 170
ร้อยละ 8.84 % 3.72 % 6.05 % 2.33 % 0.00 % 79.07 %
ระดับประถมศึกษา
964
จำนวน(คน) 62 35 124 24 0 719
ร้อยละ 6.43 % 3.63 % 12.86 % 2.49 % 0.00 % 74.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1179 คน
จำนวน(คน) 81 43 137 29 0 889
ร้อยละ 6.87 % 3.65 % 11.62 % 2.46 % 0.00 % 75.40 %

1179 : 81 , 43 , 137 , 29 , 0 , 889...6.87 , 3.65 , 11.62 , 2.46 , 0.00 , 75.40 = 290 : 24.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 290 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60%

Powered By www.thaieducation.net