โรงเรียนบ้านมาบยางพร (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
320
จำนวน(คน) 0 0 21 0 0 299
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.56 % 0.00 % 0.00 % 93.44 %
ระดับประถมศึกษา
1149
จำนวน(คน) 0 0 104 1 0 1044
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.05 % 0.09 % 0.00 % 90.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1469 คน
จำนวน(คน) 0 0 125 1 0 1343
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.51 % 0.07 % 0.00 % 91.42 %

1469 : 0 , 0 , 125 , 1 , 0 , 1343...0.00 , 0.00 , 8.51 , 0.07 , 0.00 , 91.42 = 126 : 8.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1469 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 8.58%

Powered By www.thaieducation.net