โรงเรียนบ้านมาบเตย (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
102
จำนวน(คน) 13 8 9 11 7 54
ร้อยละ 12.75 % 7.84 % 8.82 % 10.78 % 6.86 % 52.94 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 25 11 16 10 4 116
ร้อยละ 13.74 % 6.04 % 8.79 % 5.49 % 2.20 % 63.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 284 คน
จำนวน(คน) 38 19 25 21 11 170
ร้อยละ 13.38 % 6.69 % 8.80 % 7.39 % 3.87 % 59.86 %

284 : 38 , 19 , 25 , 21 , 11 , 170...13.38 , 6.69 , 8.80 , 7.39 , 3.87 , 59.86 = 114 : 40.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 40.14%

Powered By www.thaieducation.net