โรงเรียนบ้านปลวกแดง (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
204
จำนวน(คน) 0 3 10 4 2 185
ร้อยละ 0.00 % 1.47 % 4.90 % 1.96 % 0.98 % 90.69 %
ระดับประถมศึกษา
1064
จำนวน(คน) 41 35 76 15 22 875
ร้อยละ 3.85 % 3.29 % 7.14 % 1.41 % 2.07 % 82.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1268 คน
จำนวน(คน) 41 38 86 19 24 1060
ร้อยละ 3.23 % 3.00 % 6.78 % 1.50 % 1.89 % 83.60 %

1268 : 41 , 38 , 86 , 19 , 24 , 1060...3.23 , 3.00 , 6.78 , 1.50 , 1.89 , 83.60 = 208 : 16.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 208 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40%

Powered By www.thaieducation.net