โรงเรียนบ้านหนองบอน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 5 4 2 2 2 58
ร้อยละ 6.85 % 5.48 % 2.74 % 2.74 % 2.74 % 79.45 %
ระดับประถมศึกษา
197
จำนวน(คน) 8 7 15 4 2 161
ร้อยละ 4.06 % 3.55 % 7.61 % 2.03 % 1.02 % 81.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 270 คน
จำนวน(คน) 13 11 17 6 4 219
ร้อยละ 4.81 % 4.07 % 6.30 % 2.22 % 1.48 % 81.11 %

270 : 13 , 11 , 17 , 6 , 4 , 219...4.81 , 4.07 , 6.30 , 2.22 , 1.48 , 81.11 = 51 : 18.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 270 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 18.89%

Powered By www.thaieducation.net