โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 0 1 2 6 0 70
ร้อยละ 0.00 % 1.27 % 2.53 % 7.59 % 0.00 % 88.61 %
ระดับประถมศึกษา
244
จำนวน(คน) 15 10 27 2 0 190
ร้อยละ 6.15 % 4.10 % 11.07 % 0.82 % 0.00 % 77.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
180
จำนวน(คน) 12 2 33 5 0 128
ร้อยละ 6.67 % 1.11 % 18.33 % 2.78 % 0.00 % 71.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 503 คน
จำนวน(คน) 27 13 62 13 0 388
ร้อยละ 5.37 % 2.58 % 12.33 % 2.58 % 0.00 % 77.14 %

323 : 15 , 11 , 29 , 8 , 0 , 260...4.64 , 3.41 , 8.98 , 2.48 , 0.00 , 80.50 = 63 : 19.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 503 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86%

Powered By www.thaieducation.net