โรงเรียนบ้านคลองกรำ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 5 9 4 0 0 55
ร้อยละ 6.85 % 12.33 % 5.48 % 0.00 % 0.00 % 75.34 %
ระดับประถมศึกษา
234
จำนวน(คน) 21 11 24 0 0 178
ร้อยละ 8.97 % 4.70 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 76.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 307 คน
จำนวน(คน) 26 20 28 0 0 233
ร้อยละ 8.47 % 6.51 % 9.12 % 0.00 % 0.00 % 75.90 %

307 : 26 , 20 , 28 , 0 , 0 , 233...8.47 , 6.51 , 9.12 , 0.00 , 0.00 , 75.90 = 74 : 24.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 307 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 24.10%

Powered By www.thaieducation.net