โรงเรียนบ้านมาบตอง (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 49
ร้อยละ 2.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.00 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 0 3 5 1 0 136
ร้อยละ 0.00 % 2.07 % 3.45 % 0.69 % 0.00 % 93.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 1 3 5 1 0 185
ร้อยละ 0.51 % 1.54 % 2.56 % 0.51 % 0.00 % 94.87 %

195 : 1 , 3 , 5 , 1 , 0 , 185...0.51 , 1.54 , 2.56 , 0.51 , 0.00 , 94.87 = 10 : 5.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.13%

Powered By www.thaieducation.net