โรงเรียนวัดหนองกระบอก (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 7 6 1 5 5 32
ร้อยละ 12.50 % 10.71 % 1.79 % 8.93 % 8.93 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
253
จำนวน(คน) 31 25 38 17 13 129
ร้อยละ 12.25 % 9.88 % 15.02 % 6.72 % 5.14 % 50.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 309 คน
จำนวน(คน) 38 31 39 22 18 161
ร้อยละ 12.30 % 10.03 % 12.62 % 7.12 % 5.83 % 52.10 %

309 : 38 , 31 , 39 , 22 , 18 , 161...12.30 , 10.03 , 12.62 , 7.12 , 5.83 , 52.10 = 148 : 47.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 309 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 148 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90%

Powered By www.thaieducation.net