โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 41
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 10.64 % 0.00 % 0.00 % 87.23 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 25 1 7 0 3 101
ร้อยละ 18.25 % 0.73 % 5.11 % 0.00 % 2.19 % 73.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 2 6 0 0 35
ร้อยละ 2.27 % 4.55 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 79.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 27 3 18 0 3 177
ร้อยละ 11.84 % 1.32 % 7.89 % 0.00 % 1.32 % 77.63 %

184 : 26 , 1 , 12 , 0 , 3 , 142...14.13 , 0.54 , 6.52 , 0.00 , 1.63 , 77.17 = 42 : 22.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 22.37%

Powered By www.thaieducation.net