โรงเรียนบ้านคลองขนุน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 25
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.15 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 3 4 0 0 0 120
ร้อยละ 2.36 % 3.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 3 4 0 0 0 75
ร้อยละ 3.66 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 7 8 0 0 0 220
ร้อยละ 2.98 % 3.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.62 %

153 : 4 , 4 , 0 , 0 , 0 , 145...2.61 , 2.61 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 94.77 = 8 : 5.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.38%

Powered By www.thaieducation.net