โรงเรียนวัดหนองกรับ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 1 5 1 0 43
ร้อยละ 3.85 % 1.92 % 9.62 % 1.92 % 0.00 % 82.69 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 5 1 14 0 0 128
ร้อยละ 3.38 % 0.68 % 9.46 % 0.00 % 0.00 % 86.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 4 1 13 0 0 40
ร้อยละ 6.90 % 1.72 % 22.41 % 0.00 % 0.00 % 68.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 11 3 32 1 0 211
ร้อยละ 4.26 % 1.16 % 12.40 % 0.39 % 0.00 % 81.78 %

200 : 7 , 2 , 19 , 1 , 0 , 171...3.50 , 1.00 , 9.50 , 0.50 , 0.00 , 85.50 = 29 : 14.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 18.22%

Powered By www.thaieducation.net