โรงเรียนวัดปทุมาวาส (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 0 0 6 0 6 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.45 % 0.00 % 8.45 % 83.10 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 22 14 33 36 47 41
ร้อยละ 11.40 % 7.25 % 17.10 % 18.65 % 24.35 % 21.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 11 7 19 18 26 12
ร้อยละ 11.83 % 7.53 % 20.43 % 19.35 % 27.96 % 12.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 357 คน
จำนวน(คน) 33 21 58 54 79 112
ร้อยละ 9.24 % 5.88 % 16.25 % 15.13 % 22.13 % 31.37 %

264 : 22 , 14 , 39 , 36 , 53 , 100...8.33 , 5.30 , 14.77 , 13.64 , 20.08 , 37.88 = 164 : 62.12
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 357 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 245 คน คิดเป็นร้อยละ 68.63%

Powered By www.thaieducation.net