โรงเรียนวัดหนองพะวา (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 1 0 2 0 50
ร้อยละ 0.00 % 1.89 % 0.00 % 3.77 % 0.00 % 94.34 %
ระดับประถมศึกษา
342
จำนวน(คน) 12 6 37 0 0 287
ร้อยละ 3.51 % 1.75 % 10.82 % 0.00 % 0.00 % 83.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
168
จำนวน(คน) 14 4 31 0 0 119
ร้อยละ 8.33 % 2.38 % 18.45 % 0.00 % 0.00 % 70.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 563 คน
จำนวน(คน) 26 11 68 2 0 456
ร้อยละ 4.62 % 1.95 % 12.08 % 0.36 % 0.00 % 80.99 %

395 : 12 , 7 , 37 , 2 , 0 , 337...3.04 , 1.77 , 9.37 , 0.51 , 0.00 , 85.32 = 58 : 14.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 563 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 19.01%

Powered By www.thaieducation.net