โรงเรียนวัดหนองตะแบก (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 1 5 3 0 24
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 14.71 % 8.82 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 8 3 15 3 0 60
ร้อยละ 8.99 % 3.37 % 16.85 % 3.37 % 0.00 % 67.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 9 4 20 6 0 84
ร้อยละ 7.32 % 3.25 % 16.26 % 4.88 % 0.00 % 68.29 %

123 : 9 , 4 , 20 , 6 , 0 , 84...7.32 , 3.25 , 16.26 , 4.88 , 0.00 , 68.29 = 39 : 31.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 31.71%

Powered By www.thaieducation.net