โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 4 4 15 0 0 88
ร้อยละ 3.60 % 3.60 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 79.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 10 2 0 0 34
ร้อยละ 2.13 % 21.28 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 72.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 5 14 17 0 0 122
ร้อยละ 3.16 % 8.86 % 10.76 % 0.00 % 0.00 % 77.22 %

111 : 4 , 4 , 15 , 0 , 0 , 88...3.60 , 3.60 , 13.51 , 0.00 , 0.00 , 79.28 = 23 : 20.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78%

Powered By www.thaieducation.net