โรงเรียนวัดห้วงหิน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 9 13 7 6 2 168
ร้อยละ 4.39 % 6.34 % 3.41 % 2.93 % 0.98 % 81.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 3 2 4 2 2 43
ร้อยละ 5.36 % 3.57 % 7.14 % 3.57 % 3.57 % 76.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 261 คน
จำนวน(คน) 12 15 11 8 4 211
ร้อยละ 4.60 % 5.75 % 4.21 % 3.07 % 1.53 % 80.84 %

205 : 9 , 13 , 7 , 6 , 2 , 168...4.39 , 6.34 , 3.41 , 2.93 , 0.98 , 81.95 = 37 : 18.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 261 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 19.16%

Powered By www.thaieducation.net