โรงเรียนวัดชากหมาก (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
96
จำนวน(คน) 9 0 7 9 3 68
ร้อยละ 9.38 % 0.00 % 7.29 % 9.38 % 3.13 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
316
จำนวน(คน) 14 0 50 11 15 226
ร้อยละ 4.43 % 0.00 % 15.82 % 3.48 % 4.75 % 71.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
129
จำนวน(คน) 3 0 15 13 7 91
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 11.63 % 10.08 % 5.43 % 70.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 541 คน
จำนวน(คน) 26 0 72 33 25 385
ร้อยละ 4.81 % 0.00 % 13.31 % 6.10 % 4.62 % 71.16 %

412 : 23 , 0 , 57 , 20 , 18 , 294...5.58 , 0.00 , 13.83 , 4.85 , 4.37 , 71.36 = 118 : 28.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 541 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 156 คน คิดเป็นร้อยละ 28.84%

Powered By www.thaieducation.net