โรงเรียนวัดสมบูรณาราม (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 33
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 82.50 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 10 0 42 0 0 108
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 26.25 % 0.00 % 0.00 % 67.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 15 0 44 0 0 141
ร้อยละ 7.50 % 0.00 % 22.00 % 0.00 % 0.00 % 70.50 %

200 : 15 , 0 , 44 , 0 , 0 , 141...7.50 , 0.00 , 22.00 , 0.00 , 0.00 , 70.50 = 59 : 29.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50%

Powered By www.thaieducation.net