โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 2 1 4 0 3 35
ร้อยละ 4.44 % 2.22 % 8.89 % 0.00 % 6.67 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 18 16 14 8 9 50
ร้อยละ 15.65 % 13.91 % 12.17 % 6.96 % 7.83 % 43.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 20 17 18 8 12 85
ร้อยละ 12.50 % 10.63 % 11.25 % 5.00 % 7.50 % 53.13 %

160 : 20 , 17 , 18 , 8 , 12 , 85...12.50 , 10.63 , 11.25 , 5.00 , 7.50 , 53.13 = 75 : 46.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 46.88%

Powered By www.thaieducation.net