โรงเรียนบ้านนาเคียน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัตติยา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
97
จำนวน(คน) 12 16 4 8 1 56
ร้อยละ 12.37 % 16.49 % 4.12 % 8.25 % 1.03 % 57.73 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 6 3 9 7 6 141
ร้อยละ 3.49 % 1.74 % 5.23 % 4.07 % 3.49 % 81.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 67
ร้อยละ 1.45 % 0.00 % 1.45 % 0.00 % 0.00 % 97.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 338 คน
จำนวน(คน) 19 19 14 15 7 264
ร้อยละ 5.62 % 5.62 % 4.14 % 4.44 % 2.07 % 78.11 %

269 : 18 , 19 , 13 , 15 , 7 , 197...6.69 , 7.06 , 4.83 , 5.58 , 2.60 , 73.23 = 72 : 26.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 338 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 21.89%

Powered By www.thaieducation.net