โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ (สพป.ขอนแก่น เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วชิรวิทย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 6 5 1 4 0 0
ร้อยละ 37.50 % 31.25 % 6.25 % 25.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 15 15 10 10 5 4
ร้อยละ 25.42 % 25.42 % 16.95 % 16.95 % 8.47 % 6.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 10 5 3 1 0 0
ร้อยละ 52.63 % 26.32 % 15.79 % 5.26 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 31 25 14 15 5 4
ร้อยละ 32.98 % 26.60 % 14.89 % 15.96 % 5.32 % 4.26 %

75 : 21 , 20 , 11 , 14 , 5 , 4...28.00 , 26.67 , 14.67 , 18.67 , 6.67 , 5.33 = 71 : 94.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 95.74%

Powered By www.thaieducation.net