โรงเรียนไตรมิตรวิทยา (สพป.ขอนแก่น เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วชิรวิทย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 5 2 4 0 0 30
ร้อยละ 12.20 % 4.88 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 73.17 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 10 2 13 6 0 85
ร้อยละ 8.62 % 1.72 % 11.21 % 5.17 % 0.00 % 73.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 3 0 8 6 0 52
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 11.59 % 8.70 % 0.00 % 75.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 18 4 25 12 0 167
ร้อยละ 7.96 % 1.77 % 11.06 % 5.31 % 0.00 % 73.89 %

157 : 15 , 4 , 17 , 6 , 0 , 115...9.55 , 2.55 , 10.83 , 3.82 , 0.00 , 73.25 = 42 : 26.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 26.11%

Powered By www.thaieducation.net