โรงเรียนบ้านกุดหว้า (สพป.ขอนแก่น เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วชิรวิทย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 12
ร้อยละ 5.56 % 11.11 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 3 2 4 1 0 61
ร้อยละ 4.23 % 2.82 % 5.63 % 1.41 % 0.00 % 85.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 4 4 7 1 0 73
ร้อยละ 4.49 % 4.49 % 7.87 % 1.12 % 0.00 % 82.02 %

89 : 4 , 4 , 7 , 1 , 0 , 73...4.49 , 4.49 , 7.87 , 1.12 , 0.00 , 82.02 = 16 : 17.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 17.98%

Powered By www.thaieducation.net