โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง (สพป.ขอนแก่น เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วชิรวิทย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 43
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 9.62 % 0.00 % 0.00 % 82.69 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 5 0 8 0 0 102
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 6.96 % 0.00 % 0.00 % 88.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 60
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 11 0 21 0 0 205
ร้อยละ 4.64 % 0.00 % 8.86 % 0.00 % 0.00 % 86.50 %

167 : 9 , 0 , 13 , 0 , 0 , 145...5.39 , 0.00 , 7.78 , 0.00 , 0.00 , 86.83 = 22 : 13.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50%

Powered By www.thaieducation.net