โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ (สพป.ขอนแก่น เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วชิรวิทย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 1 2 0 2 7
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 14.29 % 0.00 % 14.29 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 0 0 2 0 3 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 5.56 % 90.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 2 1 4 0 5 56
ร้อยละ 2.94 % 1.47 % 5.88 % 0.00 % 7.35 % 82.35 %

68 : 2 , 1 , 4 , 0 , 5 , 56...2.94 , 1.47 , 5.88 , 0.00 , 7.35 , 82.35 = 12 : 17.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65%

Powered By www.thaieducation.net