โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 95.45 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 135
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 95.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 0 0 6 1 0 156
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.68 % 0.61 % 0.00 % 95.71 %

163 : 0 , 0 , 6 , 1 , 0 , 156...0.00 , 0.00 , 3.68 , 0.61 , 0.00 , 95.71 = 7 : 4.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.29%

Powered By www.thaieducation.net