โรงเรียนวัดพลา (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 64
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
285
จำนวน(คน) 10 6 38 0 0 231
ร้อยละ 3.51 % 2.11 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 81.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
160
จำนวน(คน) 5 4 21 0 0 130
ร้อยละ 3.13 % 2.50 % 13.13 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 517 คน
จำนวน(คน) 17 12 63 0 0 425
ร้อยละ 3.29 % 2.32 % 12.19 % 0.00 % 0.00 % 82.21 %

357 : 12 , 8 , 42 , 0 , 0 , 295...3.36 , 2.24 , 11.76 , 0.00 , 0.00 , 82.63 = 62 : 17.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 517 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 17.79%

Powered By www.thaieducation.net