โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 26
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 7 2 10 0 0 91
ร้อยละ 6.36 % 1.82 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 82.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 12 2 14 0 0 117
ร้อยละ 8.28 % 1.38 % 9.66 % 0.00 % 0.00 % 80.69 %

145 : 12 , 2 , 14 , 0 , 0 , 117...8.28 , 1.38 , 9.66 , 0.00 , 0.00 , 80.69 = 28 : 19.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 19.31%

Powered By www.thaieducation.net