โรงเรียนวัดบ้านฉาง (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
320
จำนวน(คน) 0 0 20 15 0 285
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.25 % 4.69 % 0.00 % 89.06 %
ระดับประถมศึกษา
1782
จำนวน(คน) 114 0 268 99 95 1206
ร้อยละ 6.40 % 0.00 % 15.04 % 5.56 % 5.33 % 67.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2102 คน
จำนวน(คน) 114 0 288 114 95 1491
ร้อยละ 5.42 % 0.00 % 13.70 % 5.42 % 4.52 % 70.93 %

2102 : 114 , 0 , 288 , 114 , 95 , 1491...5.42 , 0.00 , 13.70 , 5.42 , 4.52 , 70.93 = 611 : 29.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 611 คน คิดเป็นร้อยละ 29.07%

Powered By www.thaieducation.net