โรงเรียนวัดมาบชลูด (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 3 5 7 9 2 74
ร้อยละ 3.00 % 5.00 % 7.00 % 9.00 % 2.00 % 74.00 %
ระดับประถมศึกษา
319
จำนวน(คน) 28 24 43 38 14 172
ร้อยละ 8.78 % 7.52 % 13.48 % 11.91 % 4.39 % 53.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 419 คน
จำนวน(คน) 31 29 50 47 16 246
ร้อยละ 7.40 % 6.92 % 11.93 % 11.22 % 3.82 % 58.71 %

419 : 31 , 29 , 50 , 47 , 16 , 246...7.40 , 6.92 , 11.93 , 11.22 , 3.82 , 58.71 = 173 : 41.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 419 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 173 คน คิดเป็นร้อยละ 41.29%

Powered By www.thaieducation.net