โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
257
จำนวน(คน) 5 5 11 2 0 234
ร้อยละ 1.95 % 1.95 % 4.28 % 0.78 % 0.00 % 91.05 %
ระดับประถมศึกษา
637
จำนวน(คน) 8 7 25 5 2 590
ร้อยละ 1.26 % 1.10 % 3.92 % 0.78 % 0.31 % 92.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
221
จำนวน(คน) 2 2 7 1 0 209
ร้อยละ 0.90 % 0.90 % 3.17 % 0.45 % 0.00 % 94.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1115 คน
จำนวน(คน) 15 14 43 8 2 1033
ร้อยละ 1.35 % 1.26 % 3.86 % 0.72 % 0.18 % 92.65 %

894 : 13 , 12 , 36 , 7 , 2 , 824...1.45 , 1.34 , 4.03 , 0.78 , 0.22 , 92.17 = 70 : 7.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 7.35%

Powered By www.thaieducation.net